Molinari Don Gianni

Don
Gianni
Molinari
Premariacco
09-08-1950
08-12-1976
Rev. mo