Fasso Don Gino

Don
Gino
Fasso
Mortegliano
14-02-1934
29-06-1958
0432 511185
Rev. mo